ikincibirsans_ico  MEME ANATOMİSİ

Meme, göğüs ön duvarında 2-6 interkostal aralıklar arasında yer alan, medialde sternum lateral kenarıyla, lateralde ön aksiller çizgi arasında yerleşen ve aksillaya doğru uzantısı olan, kenarını çevreleyen deri ve pektoralis major kası ve bu kasın fasiyası üzerinde yer alan modifiye apokrin bir ter bezidir.

Kızlarda puberte, 10-12 yaşlar arasında hipotalamus kökenli GnRH etkisi ile başlar. GnRH, FSH salınımını sağlar. FSH’da over follikülerinin matüre graf folliküle dönüşmesini ve östrojen salgılamasını sağlar. Östrojenlerden özellikle 17β östradiol memelerin ve genital organların büyümesi ve menstruasyonun başlamasını sağlar.

Östrojen duktal epitelin ve duktusların boyuna büyümesini sağlar.

Kızlarda puberte, 10-12 yaşlar arasında hipotalamus kökenli GnRH etkisi ile başlar. GnRH, FSH salınımını sağlar. FSH’da over follikülerinin matüre graf folliküle dönüşmesini ve östrojen salgılamasını sağlar. Östrojenlerden özellikle 17β östradiol memelerin ve genital organların büyümesi ve menstruasyonun başlamasını sağlar.

Östrojen duktal epitelin ve duktusların boyuna büyümesini sağlar.

Progesteron ise lobüler gelişimi sağlar.

MemeAnatomisi1

Memenin, çocukluk döneminden erişkin dönemine geçişi Tanner sınıflamasına göre 5 evreye ayrılır.

 1. Evre 1- (Puberte) Meme dokusu palpasyon ile ele gelmez ve areola pigmentasyonunda artış yoktur.
 2. Evre II- (11.1 yaş ± 1.1 yıl) Meme ve meme başı göğüs duvarında tek bir kabarıklık halindedir. Areola altında meme dokusu ele gelir.
 3. Evre III- (12.1 yaş ± 1.09 yıl) meme dokusu artar fakat meme ile meme başı halen tek bir kabarıklık halindedir. Areola çapında pigmentasyonda artış vardır.
 4. Evre IV- (13.1 ± 1.5 yıl) Meme başı ve areola ikinci bir kabarıklık şeklinde memenin üzerinde belirginleşir. Areola çapı ve pigmentasyonu artar.
 5. Evre V- (15.3 yaş ± 1.7 yıl) Areola ve meme başının yaptığı çıkıntının kaybolduğu adölesan tip düzgün biçimli meme dokusu oluşur.

Meme dokusu, 15-20 segmentten oluşur. Segmentleri boşaltan toplayıcı duktuslar (1-2 mm. çapında) subareolar süt sinüslerine ve meme başına açılırlar.

Meme başının çokluğuna (aksesuar) politelia denir. Bazı konjenital hastalıklarla (Turner Send, Fleisher send. Renal agenezi ve kardiovasküler anomaliler) birlikte bulunur.

Amastia 2 meme yokluğudur. Poland Sendromunda görülebilir.

Meme başı (Nipple) genellikle 4. kosta hizasında bulunur. Meme bazı sinir uçlarından çok zengindir, yağ ve ter bezleri bulunur, ancak kıl follikülü bulunmaz. Areola 15-60 mm çapında olup pigmentedir. Areolanın periferine yakın Montgomery bezlerinin açıldığı Morgagni tüberkülleri bulunur. Montgomery bezleri süt salgılayabilen sebase bezlerdir.

Meme, pektoral fasyanın yüzeyel ve derin katları arasındadır. Bu iki fasya arasına da meme içerisine uzantılar gönderen fibröz bantlar görülür. Bunlar Cooper suspansuar ligamanlarıdır.

Östrojen salgısındaki artış meme kan akımını ve volümünü arttırır. Bu nedenle menstruasyon öncesi memelerin boyutu ve hassasiyeti artar. Menstruasyon ile birlikte seks hormonlarının seviyesi de hızla düşer, epitelin sekretuar aktivitesi ve doku ödemi geriler. Adet görmeden sonraki 5-7 günlerde minimum meme volümü görülür.

Memenin Arterleri;

 1. İnternal mammarian arterin dalları
 2. İnterkostal arterleri
 3. Aksiller arterin dalları
  • Sup. torasik arter
  • Lateral torasik arter
  • Torakoakromial art. Pektoral dalları

Venler: Memenin süperfisial venleri vena torasika internaya boşalırlar. Derin venleri ise 3 ana gruba ayrılırlar.

 1. En büyük ven grubu V. torasika internanın 1. 2. ve 3. interkostal aralıklardaki dallarıdır. AC metastazlarına yol açan dallardır.
 2. Aksiller artere eşlik eden aksiller ven.
 3. Vertebral venöz pleksus (Batsmon pleksusu)

Vertebral pleksus, meme kanserinde metastazların sistemik dolaşıma geçmeden vertebralar, pelvis ve kafa kemiklerinde metastazlar oluşmasına neden olur.

Lenfatikler: Meme lenf akımının % 97’i aksillaya, % 3’ü ise internal mammarian lenf nodlarına doğru olur. Memenin her bölümünde lenfatik akım sentrifugaldir.

Aksilladaki lenf nodlarının çoğu mikroskobik ve 30-50 adettir.

MemeAnatomisi3MemeAnatomisi4

 1. Mammaria eksterna lenf nodülleri
 2. Skapuler lenf nodülleri
 3. Santral lenf nodülleri
 4. İnterpektoral lenf nodülleri (Rotter)
 5. Aksiller ven lenf nodüller
 6. Subklaviküler lenf nodülleri (Apeks aksilla lenf nodülleri)

Başka bir sınıflamada lenf nodülleri şu şekilde sınıflandırılır:

 1. Düzey I Lenf Nodülleri: Pektorals minör kasının lateral kenarının lateralindeki lenf nodlarıdır.
 2. Düzey II Lenf Nodülleri: Pektoralis minör kasının arkasında bulunan lenf nodülleridir.
 3. Düzey III Lenf Nodları: Pektoralis minör kasının medialindeki lenf nodülleridir.